Polecamy

Ekologiczne źródła energii. Sprawdź, jak zmniejszyć rachunki za prąd w Twojej firmie

Ekologiczne źródła energii. Sprawdź, jak zmniejszyć rachunki za prąd w Twojej firmie
/
/
Ekologia
Potrzebujesz ok. 7 min. aby przeczytać ten wpis

Sprawdź, jak dziś możesz obniżyć koszt energii elektrycznej. Co zyskasz jako przedsiębiorca, wykorzystując zieloną energię?

Wysoka cena energii elektrycznej. Jak obniżyć jej cenę

Budżet, jaki przed­się­biorca pro­wa­dzący dzia­łal­ność gospo­dar­czą prze­zna­cza na opłaty ener­ge­tyczne, jest jed­nym z naj­wyż­szych. Pro­blem rosną­cych kosz­tów ener­gii powo­duje wzrost cen towa­rów, co w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzi do obni­że­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści pro­duk­tów, jakie wytwa­rza przed­się­bior­stwo. Spo­so­bów na to, aby obni­żyć koszty zuży­cia ener­gii, jest kilka i każdy z ich daje przed­się­biorcy pole manewru do zaosz­czę­dze­nia fun­du­szy.

Jeżeli nasza firma ma duże zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię, którą pochła­nia oświe­tle­nie,

urzą­dze­nia biu­rowe, kli­ma­ty­za­cyjne czy pro­duk­cyjne, warto rozej­rzeć się za tań­szymi w eks­plo­ata­cji zamien­ni­kami. W zależ­no­ści od tego, co wytwa­rzamy i w jakich godzi­nach przy­pada naj­więk­szy pobór ener­gii elek­trycz­nej w naszych biu­rach, skle­pach czy liniach pro­duk­cyj­nych, sprawdź, czy możesz dopa­so­wać go do wła­ści­wej strefy cza­so­wej i zmniej­szyć opłaty za prąd.

Jeżeli jesz­cze tego nie zro­bi­łeś, sprawdź koniecz­nie, jakie są zawarte w umo­wie war­to­ści mocy umow­nej i mocy pobra­nej. Jeżeli od dłuż­szego czasu Twoje fak­tury za prąd są wyż­sze niż zawarta w umo­wie moc umowna, wów­czas podnieś jej war­tość mocy umow­nej u dys­try­bu­tora. Postę­pu­jąc w ten spo­sób, unik­niesz kar nakładanych na Cie­bie przez ope­ra­tora sieci ener­ge­tycznej za prze­kro­cze­nie usta­lo­nego limitu. Z kolei jeżeli moc pobrana w Two­jej fir­mie jest niż­sza niż moc umowna, obniż jej wartość i zaprze­stań pła­ce­nia za nie­wy­ko­rzy­staną nadwyżkę.

Kolej­nym kro­kiem do zmniejszenia opłat za ener­gię elek­tryczną jest zmiana dostawcy prądu. Kon­ku­ren­cyj­ność ofert dostęp­nych dla firm jest tu wyraźna ze względu na fakt, że głów­nymi odbior­cami prądu są wła­śnie przed­się­bior­stwa. Cena będzie tym niż­sza, im dłuż­szy będzie okres, na jaki zawarta będzie umowa. Warto też przyj­rzeć się opła­tom han­dlo­wym i dys­try­bu­cyj­nym oraz kosz­tom ewen­tu­al­nego roz­wią­za­nia umowy.

OZE — Zatrzymaj rosnące ceny energii

Odpo­wie­dzią na wyso­kie­ i ro­snące ceny ener­gii jest pro­du­ku­jąca prąd z ener­gii sło­necz­nej foto­wol­ta­ika. Wymiar oszczęd­no­ści, jakie przy­nie­sie dobrze zre­ali­zo­wany pro­jekt instalacji fotowoltaicznej, to jedy­nie opłaty pono­szone na rzecz ope­ra­tora i wyno­szące od kilku do kil­ku­na­stu zło­tych mie­sięcz­nie. W ten spo­sób amor­ty­za­cja insta­la­cji zwróci nam się szybko, pozwa­la­jąc na większe oszczęd­no­ści.

Moż­liwe jest także wydzier­ża­wie­nia od spółki insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej i korzy­sta­nie z zie­lo­nej ener­gii, jaką ona wytwa­rza – Umowa PLA (Power Lease Agre­ement). Na pod­sta­wie tej umowy insta­la­cja jest dzier­ża­wiona przed­się­biorcy, który zobo­wią­zany jest do comie­sięcz­nej opłaty za ener­gię, któ­rej wyso­kość warun­kuje ilość wypro­du­ko­wa­nego prądu.

Kolej­nym alter­na­tyw­nym spo­so­bem pozy­ska­nia ener­gii dla przed­się­bior­stwa jest wykorzy­sta­nie tur­bin wia­tro­wych. Dobrze obli­czona na zysk tur­bina pozwoli dokład­nie i trwałe pla­no­wać koszty prądu w fir­mie w dłuż­szej perspektywie cza­so­wej. Wykorzy­sta­nie ener­gii wia­tro­wej może bar­dzo korzyst­nie pozy­cjo­no­wać naszą firmę w oczach coraz bar­dziej świa­do­mego pro­blemu eko­lo­gii klienta. Taka inwe­sty­cja z pew­no­ścią podnie­sie wize­ru­nek marki, sta­wia­jąc ją na równi z innymi dba­ją­cymi o kwe­stie kli­matu na świe­cie.

Do pozo­sta­łych źró­deł ener­gii, z jakich dziś może sko­rzy­stać przed­się­biorca, należą ener­gia wodna, ener­gia bio­masy czy ener­gia geo­ter­malna. To, z jakiego z alter­na­tyw­nych źró­deł ener­gii będziemy mogli sko­rzy­stać, zale­żeć będzie dostęp­ność danego zasobu. W zależ­no­ści od miej­sca nie wszę­dzie moż­liwe będzie posta­wie­nie tur­biny wia­tro­wej czy budowa elek­trowni wod­nej.

Co zyskasz na inwestycjach w OZE. Oszczędności to nie wszystko

Możemy już dziś dostrzec pozy­tywne aspekty korzy­sta­nia z odna­wial­nych źró­deł ener­gii przez przed­się­bior­stwo. Pozwa­lają one obni­żyć cenę ener­gii i koszty zasi­la­nia wszel­kich urzą­dzeń. Dzięki dostę­powi do nie­wy­czer­pa­nego źró­dła ener­gii przed­się­bior­stwo będzie nie­za­leżne od wszel­kich przerw w dosta­wach ener­gii lub podwyż­ek cen ener­gii. Taka sytu­acja nie wyklu­cza zmiany pozy­cji ryn­ko­wej naszej firmy.

W dobie rosną­cej świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej przed­się­biorca, który umie­ści na swo­jej stro­nie czy opa­ko­wa­niu pro­duktu infor­ma­cję o tym, że pod­czas pro­duk­cji wyko­rzy­stane zostały zasoby odna­wialne, z pew­no­ścią będzie lepiej postrze­gany przez kon­su­men­tów

Ponadto wszyst­kie inwe­sty­cje, jakie wiążą się z odna­wial­nymi źró­dłami ener­gii OZE, mogą pozy­skać atrak­cyjne źró­dła finan­so­wa­nia, zarówno w for­mie poży­czek bez­zwrot­nych jak i nisko opro­cen­to­wa­nych dopłat. Do wykorzy­sta­nia są środki pły­nące z fun­du­szy publicz­nych oraz środ­ków unij­nych.

Trans­for­ma­cja ener­ge­tyczna Pol­ski oraz nacisk na eko­lo­gię, który domi­nuje w dys­kur­sie publicz­nym w Euro­pie, stwo­rzyły dosko­nały kli­mat do inwe­sto­wa­nia w odna­wialne źró­dła ener­gii. Przed­się­bior­stwa, które zde­cy­dują się na taki krok, mają otwartą drogę do pozy­ska­nia atrak­cyj­nych dofinan­so­wa­ń.

Oży­wie­nie zorien­to­wane na trans­for­ma­cję ener­ge­tyczną przed­się­biorstw jest ide­alnym momentem do rozpoczęcia zmian i szkoda nie sko­rzy­stać z takiej oka­zji. Warto poświę­cić tro­chę czasu i dokład­nie prze­ana­li­zo­wać swój poziom zapo­trze­bo­wa­nia, uwzględ­nia­jąc np. pla­no­wane inwe­sty­cje i ich wpływ na pobór ener­gii elek­trycz­nej.

Zdjęcie główne: pixabay.com/lucascgouvea0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Ostatnie wpisy
Rekomendowane
Porozmawiajmy o probiotykach: jak wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie
/
Porozmawiajmy o probiotykach: jak wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie
Przejdź na poziom wyższy w dbaniu o swoje zdrowie i samopoczucie. Poznaj jak probiotyki wspierają naszą florę bakteryjną i wpływają na funkcjonowanie organizmu.
Jak skutecznie radzić sobie ze stresem?
/
Jak skutecznie radzić sobie ze stresem?
Współczesne życie niesie za sobą wiele wyzwań, ale istnieją skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem. Ten artykuł pokaże Ci, jak skutecznie zarządzać stresem i odzyskać równowagę w życiu.
Rodzaje krzeseł i ich zastosowanie w różnych branżach
/
Rodzaje krzeseł i ich zastosowanie w różnych branżach
Krzeseł jest wiele rodzajów, a każdy z nich ma swoje zastosowanie w różnych branżach. W dzisiejszych czasach krzesła to nie […]